Regulamin

Spis treści

 • I Informacje wstępne
 • II Definicje
 • III Składanie zamówienia
 • IV Realizacja zamówienia
 • V Metody dostawy i formy płatności
 • VI Kontakt ze sklepem
 • VII Wymagania techniczne
 • VIII Prawo do odstąpienia od umowy
 • IX Reklamacje
 • X Postanowienia końcowe
 • XI Załączniki

I Informacje wstępne

 1. Sklep internetowy Hibiskus Kwiaty i Dekoracje, dostępny pod adresem internetowym https://hibiskus.pl/sklep, prowadzony jest przez Annę Krasnodębską prowadzącą działalność gospodarczą Pracownia Florystyczna Hibiskus Anna Krasnodębska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 125-129-68-89, REGON 142840313
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego https://hibiskus.pl/sklep jest sprzedaż produktów i usług (zwane dalej jako „Produkty” lub „Usługi”) z doręczeniem.
 3. Terenem działalności sklepu jest Warszawa i okolice do 30km od granic Warszawy w każdym kierunku licząc trasę wyznaczoną na mapie a nie promień, w przypadku dostaw kwiatów i roślin żywych. W przypadku produktów nadających się do wysyłki pocztą kurierską, terenem działalności jest cała Polska
 4. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie https://hibiskus.pl/sklep  należą do Pracowni Florystyczna Hibiskus Anna Krasnodębska i objęte są ochroną z zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).
 5. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.
 6. Rejestracji zamówień w Sklepie może dokonywać wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”). Przez „Konsumenta” rozumie się – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu, z wyłączeniem zwyczajnych prac utrzymaniowych powodujących brak dostępności do Sklepu.
 8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami III punktu Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 10. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 11. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 12. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 13. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

II Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Pracownia Florystyczna Hibiskus Anna Krasnodębska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 125-129-68-89, REGON 142840313.
 2. Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”). Przez „Konsumenta” rozumie się – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://hibiskus.pl/sklep
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt i usługa – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

III Składanie zamówienia

 1. Pracownia Florystyczna Hibiskus Anna Krasnodębska przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową https://hibiskus.pl/sklep.
 2. Klient precyzuje zamówienie, wskazując termin doręczenia i dodając do koszyka Produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego Produktu. Po wybraniu Produktu i określeniu jego ilości, Klient podaje dane kontaktowe osoby odbierającej przesyłkę (Produkty), a następnie wskazuje rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz sposób płatności i potwierdza chęć zawarcia umowy przyciskiem „Zamawiam i płacę”.
 3. Po opłaceniu zamówienia, Sklep przesyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Przyjęcie zamówienia oznacza złożenie przez Sklep oferty zawarcia umowy z Klientem. Potwierdzenie zamówienia skutkuje – zgodnie z art. 661 § 1 Kodeksu cywilnego – związaniem Sklepu złożoną ofertą.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy klientem a Sklepem
  • w przypadku Konsumentów – dla zamówień złożonych przez stronę https://hibiskus.pl/sklep – z chwilą zaznaczenia przycisku „Zamawiam i płacę”. Brak zapłaty w terminie wskazanym w Terminach i warunkach doręczeń skutkować będzie anulowaniem oferty Sklepu
  • w przypadku przedsiębiorców – dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury VAT. Po zawarciu umowy Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.
 5. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Pracownia Florystyczna Hibiskus Anna Krasnodębska ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Klientem, w szczególności za dostarczenie Produktu bez wad. Produkty dostarczane są w terminie wskazanym w umowie zawartej z Klientem.
 6. Chęć dokonania zmiany w zamówieniu (w przypadku zawartej już umowy zgodnie z ust. 5 powyżej) można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 607 804 511 lub za pośrednictwem e-maila ania@hibiskus.pl. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: zmian w adresie dostawy, zmian treści bilecika, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy. Zmiany do zamówienia zostaną wprowadzone po potwierdzeniu przez Sklep takiej możliwości i przekazaniu tej informacji Klientowi. Ewentualne koszty związane z wprowadzeniem zmian każdorazowo są ustalane z Klientem przed ich wprowadzeniem.
 7. Sklep realizuje wszystkie zamówienia Klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 8. Wybrane Produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie, o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej akcji.
 9. W przypadku poniesienia przez Sklep kosztów związanych z realizacją zamówienia (dostarczenie Produktu na adres wskazany przez Klienta), które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty nie wyższej niż koszty rzeczywiście poniesione przez Sklep. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z Klientem, Sklep nie jest zobowiązany do ponownej próby realizacji zamówienia.

IV Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 2. Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w punkcie V niniejszego regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24h od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Szczegółowe zasady doręczania Produktów określone są w Terminach i warunkach doręczeń (załącznik nr 1).
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. W opisie każdego produktu zawarta jest informacja o zasięgu dostawy dla danego Produktu lub usługi.
 8. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Klienta z uwagi na niedostępność określonych Produktów, Sklep umożliwia Klientowi zastąpienie tych Produktów Produktami o tej samej wartości i jakości, na zasadach określonych Polityką zastępowania Produktu stanowiącą załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.
 9. Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem (pomimo podjęcia próby doręczenia) lub adres jest nieprawidłowy, lub odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub wskazany przez niego odbiorca, przesyłka wróci do siedziby firmy Pracownia Florystyczna Anna Krasnodębska. Sklep nie ponosi wówczas odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia lub brak możliwości jego wykonania.

  V Metody dostawy i formy płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   • a) Przesyłka kurierska,
   • b) Odbiór osobisty z pracowni Sprzedawcy, na ul. Kolejowej 11/13 w Warszawie, we wcześniej ustalonym czasie
  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   • a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
   • b) Płatności elektroniczne
   • c) Płatność kartą płatniczą:
    * Visa
    * Visa Electron
    * Mastercard
    * MasterCard Electronic
    * Maestro
   • d) Płatność BLIKiem na telefon Sprzedawcy numer 607804511
  3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A
  4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

  VI Kontakt ze sklepem

  1. Adres Sprzedawcy (zarejestrowanej działalności):Kluczborska 5/28 01-461 Warszawa
  2. Adres Sprzedawcy (miejsce przygotowywania Produktów i ewentualnego ich odbioru, pracownia): Kolejowa 11/13 01-217 Warszawa
  3. Adres e-mail Sprzedawcy: ania@hibiskus.pl
  4. Numer telefonu Sprzedawcy: 607804511
  5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 37 1140 2004 0000 3102 7276 8983 mBank
  6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie.
  7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00.

  VII Wymagania techniczne

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA,
  2. Włączona obsługa plików cookies.

  VIII Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
  7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  8. Skutki odstąpienia od Umowy:
   • a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   • b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
   • c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   • d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   • e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
   • f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
   • g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  9. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie
  10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
   • a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   • b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • c) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
   • d) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
   • e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
   • f) w której przedmiotem świadczenia są kwiaty cięte, kompozycje z kwiatów ciętych i żywych roślin, z założenia mających trwałość krótszą niż 14 dni

   IX Reklamacje

   1. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez Klienta, w szczególności w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm).
   2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
   3. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego wskazane jest przesłanie do Sklepu zdjęcia reklamowanego Produktu wraz z opisem reklamacji (m.in. zwięzły opis wady, okoliczności, w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru)
   4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
   5. Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
   6. Reklamacje dotyczące świeżości Produktów kwiatowych (kwiatów, kwiatów w pudełku, kompozycji kwiatowych) oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Zalecane jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego Produktu lub samego Produktu do siedziby sprzedającego. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może nie być wykonalne, ze względu na nietrwały charakter produktu.
   7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w punkcie VI niniejszego Regulaminu.
   8. Po zgłoszeniu reklamacji Sklep wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
   9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).
   10. Zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
   11. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
   12. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z załącznikiem nr 4 poniżej.

   X Postanowienia końcowe

   1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
   4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   5. Dla każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon z kasy fiskalnej. Osoba fizyczna kupująca Produkt w sklepie otrzyma paragon z kasy fiskalnej w formie papierowej wraz z zakupionym w Sklepie Produktem. Osoba dokonująca zakupu jako firma po podaniu danych do faktury otrzyma fakturę w formie elektronicznej wysłanej drogą mailową na podany przez Kupującego adres e-mail.
   6. Pracownia Florystyczna Hibiskus Anna Krasnodębska – właściciel serwisu internetowego https://hibiskus.pl/sklep , zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
   7. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep, w tym polegających na umożliwieniu rejestracji i zakładania konta, a także składania zamówienia w serwisie internetowym https://hibiskus.pl/sklep  odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz.1204 z późn. zm). W tym zakresie niniejszy regulamin stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.
   8. Sklep ponosi odpowiedzialność w zakresie swojej infrastruktury technicznej za wysyłanie wiadomości pocztowych na adres e-mail wskazany przez Klienta.
   9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym. Pracownia Florystyczna Hibiskus Anna Krasnodębska zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.
   10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2021